اطلاعیه: تاریخ برگزاری همایش ملی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس تمدید شد.
1397-11-17
اطلاعیه: تاریخ برگزاری همایش ملی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس تمدید شد.

اطلاعیه: تاریخ برگزاری همایش ملی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس  به شرح ذیل تمدید شد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1398-04-31
 
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1398-05-15
 
 
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1398-05-01
 
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-05-15
 
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-05-31
 
 
 
 
تاریخ برگزاری
15 شهریور 1398