اطلاعیه: تاریخ برگزاری همایش ملی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس تمدید شد.
1397-11-17
اطلاعیه: تاریخ برگزاری همایش ملی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس تمدید شد.

اطلاعیه: تاریخ برگزاری همایش ملی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس  به شرح ذیل تمدید شد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1398-03-01
 
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1397-03-15
  
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1397-11-15
 
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-03-30
 
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-03-30
    
تاریخ برگزاری همایش
1398-04