پیوست ت (شیوه نامه تهیه مقاله)

الف) نحوه تدوین متن مقاله: تعداد صفحات مقالات، حداقل 16 وحداکثر 22 صفحه A4 وبا رعایت صفحه بندی مندرج دربند ب همین راهنما ونیز با درنظرگرفتن موارد زیرقابل ارزیابی می‌باشد:

-صفحه اول شامل:

1- عنوان؛ شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سمت ومرتبه علمی، آدرس پستی به فارسی، آدرس پست الکترونیکی (email)، تلفن و نمابر می‌باشد. (به جزعنوان ونام نویسنده/نویسندگان سایرموارد به صورت پی نویس ذکر گردد.)

2- چکیده؛ شامل مدخل ورود به موضوع دریک یا دوخط از ادبیات موضوع، بیان هدف، روش‌شناسی و نتیجه پژوهش، حداکثر در 250 کلمه شامل موارد زیر بدون درنظرگرفتن تیتر جداگانه.

3-واژگان کلیدی؛ شامل حداکثر 5 واژه کلیدی که نقش محوری درمتن اصلی مقاله دارند (نه لزوماً واژگان موجود درعنوان مقاله)

-صفحه دوم شامل: ترجمه انگلیسی عنوان، چکیده و واژگان کلیدی (ترجمه صفحه اول)

صفحه سوم به بعد شامل:

1) مقدمه: مشتمل بر مدخل ورود به بحث، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف، سئوال/ سئوال‌ها یا هدف و فرضیه/ فرضیه‌ها (هدف و سئوال یا فرضیه با خط Bold وداخل گیومه نوشته می‌شوند) مطالب مندرج دراین بخش بدون تیتر، ذکر می‌گردد.

2) مبانی نظری؛ مشتمل برپیشینه و سابقه پژوهش - مفهوم شناسی متغیرها و ادبیات مرتبط، چارچوب نظری پژوهش، ارائه مدل مفهومی (در صورتیکه مدل سازی فرضیه لازم باشد) مطالب مندرج دراین این بخش با سلیقه نگارنده می‌تواند تیتربندی شود.

3) روش شناسی؛ مشتمل بر نوع تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش گردآوری داده‌ها و ابزار آن، تعیین روائی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و پاسخ به سئوال یا آزمون فرضیه و در صورت وجود فرضیه تعریف عملیاتی متغیرها صورت می‌پذیرد. مطالب مندرج دراین بخش درچند پاراگراف و بدون تیتربندی و در قالب چند پاراگراف با جمله‌بندی مناسب ارائه می‌گردد.

4) تجزیه وتحلیل داده‌ها ویافته های تحقیق:

  • تجزیه و تحلیل آماری داده‌های جمعیت شناختی
  • تجزیه و تحلیل سایرداده‌ها و ارائه یافته‌های تحقیق

5) نتیجه گیری و پیشنهاد: این قسمت نیز در دو بخش مجزا و به شرح زیر نگارش می‌شود:

(الف) نتیجه‌گیری

(ب) پیشنهاد

6) فهرست منابع: فهرست منابع ارجاع شده درمتن براساس بند پ همین راهنما درج گردد.

 

 

 

ب) اصول صفحه بندی ونگارش مقاله:

1) مقاله باید درمحیط نرم افزار Microsoft office word 2007 و ویرایش‌های بالاتر ازآن تایپ شود.

2) تنظیم اندازه‌ها ازحاشیه صفحه به شرح جدول زیر:

(margins)

بالای صفحه))TOP: 3 Cm (پایین صفحه) Bottem: 2/5 cm

(چپ صفحه)Left: 2/5 cm راست صفحه))Right: 2.5 cm

(حاشیه) Gutter: 0 cm (وضعیت حاشیه)Gutter position: Right (راست)

جهت نگارش))Section dirction: Right to Left (راست به چپ)

3) نوع و سبک و اندازه قلم (Font, Font style, size)

ردیف

شرح

 

(Font) قلم

(Font style) سبک قلم

(size) اندازه قلم

ملاحظات

R

(عادی)

I

(کج)

B

(پررنگ)

1

عنوان فارسی

B. Titr

+

-

-

16

 

2

عنوان لاتین

Times new Roman

+

-

-

16

-

 

 

 

 

3

مشخصات نویسنده/ نویسندگان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

- نام و نام خانوادگی

B. Lotus

+

-

-

10

- سمت و مرتبه علمی

B. Lotus

+

-

-

10

- نام دستگاه

B. Lotus

+

-

-

10

- نشانی پستی به فارسی

B. Lotus

+

-

-

10

- نشانی پست الکترونیک

B. Lotus

+

-

-

10

- نمابر

B. Lotus

+

-

-

10

-تلفن

B. Lotus

+

-

-

10

4

 

تیترهای اصلی شامل چکیده، مقدمه ومبانی نظری، روش‌شناسی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق، نتیجه‌گیری و پیشنهاد و منبع گذاری

 

B. Titr

 

 

+

 

-

 

-

 

 

12

 

5

کلید واژه

B. Lotus

+

-

-

12

 

6

تیترهای فرعی

B. Titr

+

-

-

10

 

7

متن مقاله

B. Lotus

+

-

-

12

 

8

چکیده انگلیسی

Times new Roman

+

-

-

11

 

9

عنوان فارسی جداول

B. Lotus

+

-

-

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شرح

 

(Font) قلم

(Font style) سبک قلم

(size) اندازه قلم

ملاحظات

R

(عادی)

I

(کج)

B

(پررنگ)

10

متن جداول

B. Lotus

+

-

-

13

 

 

 

 

11

توضیحات جداول در زیر جداول مربوطه بیان می‌گردد.

B. Lotus

+

-

-

10

 

12

عنوان انگلیسی جداول

Times new Roman

+

-

-

9

 

13

متن جداول انگلیسی

Times new Roman

+

-

-

11

 

14

توضیحات جداول در زیر جدول‌های مربوطه بیان می‌گردد.

B. Lotus

+

-

-

11

 

15

عنوان نمودارها یا اشکال

B. Lotus

+

-

-

10

 

16

توضیحات نمودارها یا اشکال

B. Lotus

+

-

-

10

 

17

فهرست ماخذ فارسی

B. Lotus

+

-

-

13

 

18

فهرست ماخذ انگلیسی

Times new Roman

+

-

-

11

 

19

پی نویس صفحات مقاله

B. Lotus

+

-

-

10

 

پ) اصول استناد به روش APA وفهرست نویسی منابع:

پ-1) روش ارجاع درمنبع دارای یک نویسنده: ) نام مؤلف، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات مورد استفاده(

مثال منبع فارسی: (دهقانی، 1378: 178) و (دهقانی، 1378: 185-178

 (Buzan,2007:23) و (Buzan,2005:23-40) مثال منبع لاتین:

پ-2 ) روش ارجاع درمنابع دارای بیش از یک نویسنده: (نام مؤلف و همکاران، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات مورد استفاده)

-منبع فارسی: (رضائیان و همکاران، 1384: 47-45)

 (Buzan, et.al, 2005:27) منبع لاتین:-

پ-3 ) اگر نام منبع تکرار شده باشد (بدون منبع واسطه):

-منبع فارسی: (همان، 52)

 (Ibid, 35) منبع لاتین:-

پ-4) نحوه تفکیک منابع در فهرست منابع و مآخذ:

  • منابع دینی:

-           قرآن کریم

-           نهج البلاغه

-           صحیفه سجادیه

-           کتب و بیانات حضرت امام خمینی (ره)

-           کتب و بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله)

  • منابع فارسی:

-           کتب

-           مقالات

-           رساله‌ها

-           گزارشات پژوهشی

-           پروژه‌های تحقیقاتی

-           مصاحبه‌ها

-           سایت‌ها

  • منابع خارجی:

الف) منابع انگلیسی:

-           کتب

-           مقالات

-           رساله‌ها

-           گزارشات پژوهشی

-           پروژه‌های تحقیقاتی

-           مصاحبه‌ها

-           سایت‌ها

ب) منابع عربی:

-           کتب

-           مقالات

-           رساله‌ها

-           گزارشات پژوهشی

-           پروژه‌های تحقیقاتی

-           مصاحبه‌ها

-           سایت‌ها

ت) ترتیب چینش شناسه‌ها در بخش فهرست منابع و مآخذ:

ت-1) منابع دینی

-قرآن کریم، ترجمه: مهدی الهی قمشه‌ای

-نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، چاپ دوم (1386)، مشهد، آئین تربیت.

-صحیفه سجادیه، ترجمه: محمدجواد مولوی نیا، چاپ چهارم (1388)، قم، سرور.

-امام خمینی (ره)، صحیفه نور، ج 1، 2، 5، 8، 11، چاپ سوم (1382)، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام (ره)

-امام خامنه‌ای (مدظله)، مجموعه بیانات (سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی ارتش- 19/11/90)، قابل دسترسی در: WWW.Khamenei.ir

ت-2) کتاب

ü      کتاب با یک نویسنده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال چاپ). عنوان کتاب به صورت ایتالیک. محل انتشار: ناشر.

مثال: فیروزآبادی، سیدحسن (1388). بازمهندسی عملیات روانی کارکردی راهبردی درمقابله با شبیخون فرهنگی تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

ü     کتاب با دو تاهفت نویسنده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده.، نام سایر نویسندگان به همین ترتیب، نام نویسنده آخر با & به سایر نویسندگان اضافه می‌شود. (سال چاپ). نام کتاب به صورت ایتالیک. محل انتشار: ناشر.

مثال: حسن بیگی، ابراهیم. عصاریان نژاد، حسین. ره پیک، سیامک. رشیدزاده، ف. سیف، ا...مراد. نوربخش، محسن. & شفیعی، جمال. (1388). تهدید نرم وراهبردهای آن. تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

ü     یک کتاب درچندجلد: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار کتاب). عنوان کتاب به صورت ایتالیک (vols. جلدهای کتاب). محل انتشار: ناشر.

مثال: عصاریان نژاد، حسین. رضائیان، مهدی. (1390). رسانه وزمینه سازی ظهور (2-1). تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

ü     ترجمه کتاب: نام خانوادگی مترجم، نام مترجم. (سال انتشار کتاب). عنوان کتاب به صورت ایتالیک (نام خانوادگی نویسنده کتاب، نام نویسنده.). محل انتشار: ناشر. (سال انتشارنسخه اصلی)

مثال: حسن بیگی، ابراهیم. (1388). راهبردجستجو ومزیت رقابتی (سینتیاای، م.مایکل ای، پورتر). تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی. (1384).

ü     یک سازمان یا موسسه به عنوان نویسنده: نام موسسه یا سازمان. (سال انتشار). عنوان کتاب به صورت ایتالیک. محل چاپ: ناشر. دامنه صفحات

مثال: معاونت پژوهش وتولید علم دانشگاه عالی دفاع ملی. (1387). خلاقیت ونوآوری دربخش های علمی وتحقیقاتی. تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

ت-3) مقاله

مقاله با یک نویسنده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه به صورت ایتالیک، دوره به صورت ایتالیک.

مثال: حسن بیگی، ابراهیم. (1389). پژوهش گروهی، الگوی موفق توسعه پژوهشی راهبردی درکشور. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال دهم.

مقاله با 3 تا 7 نویسنده: نام خانوادگی و نام شش نویسنده اول & نام خانوادگی نویسنده آخر، نام نویسنده آخر. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه به صورت ایتالیک. دوره به صورت ایتالیک.

مثال: فیروزآبادی، سیدحسن. حسن بیگی، ابراهیم. دانائی فرد، حسن. باقری، مهدی. ربیعی، علی& امیری مقدم، رضا. (1391). بررسی فرایند سیاست گذاری امنیت ملی درجمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. سال یازدهم.

مقاله مجله با یک نویسنده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار، تاریخ انتشار مقاله). عنوان مقاله. نام مجله به صورت ایتالیک، دوره به صورت ایتالیک.

مثال: رضائیان، علی. (1382). بررسی تطبیقی نظریه‌های علم مدیریت با آموزه‌های اسلام. مجله حوزه و دانشگاه، 9(37)

مقاله روزنامه: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار، تاریخ انتشار مقاله). عنوان مقاله. نام روزنامه به صورت ایتالیک.

مثال: قالیباف، محمد باقر. (1389، 12 خرداد). نظام مطلوب اداری ومدیریتی. روزنامه همشهری.

سجادپور، سید کاظم، (1391،19 تیر)، پدیده سرعت در روابط بین الملل، روزنامه اطلاعات.

مقاله روزنامه از وب سایت یک روزنامه: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار، تاریخ انتشار مقاله). عنوان مقاله. نام روزنامه به صورت ایتالیک. آدرس لینک مستقیم دریافت مقاله.

مثال: حاجی حیدری، حسین. (1392، 7 خرداد). استمرارمشی 57 در 84 و 92. جمهوری اسلامی قابل دسترسی در: http://www.jomhourieslami.com ت-4) پایان نامه‌ها

  • دریافت شده از دانشگاه؛ نام خانوادگی نویسنده رساله، نام نویسنده رساله. (سال) عنوان پایان نامه به صورت ایتالیک. (مقطع رساله یا پایان نامه). نام دانشگاه، نام کشور.

 مثال: احمدی مقدم، ابراهیم. (1386) استراتژی نیروی مقاومت بسیج در جنگ آینده (دکتری) دانشگاه عالی دفاع ملی، ایران.

  • دریافت شده از پایگاه داده‌های پایان نامه‌ها؛ نام خانوادگی نویسنده پایان نامه، نام نویسنده پایان نامه. (سال). عنوان پایان نامه به صورت ایتالیک (مقطع پایان نامه یا رساله). نامه پایگاهی که پایان نامه از آن دریافت شده (شماره پایان نامه یا رساله در پایگاه داده‌ها)

مثال: شکیب رهنما، محمد. (1385). الگوی بهینه ساختار تصمیم گیری سیاست‌های پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن بر توسعه اقتصادی کشور در راستای امنیت ملی (دکتری) پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران.

ت-5) بخش یا فصلی از یک مدرک اینترنتی

سایت‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده، (تاریخ دقیق)، عنوان مطلب، قابل دسترسی در: نام تارنما و یا صفحة اینترنتی

-مثال سایت فارسی:

متقی، ابراهیم، (10/4/1390)، پیامدهای تغییر کارگزاران دفاعی- امنیتی اوباما برای ایران و پیرامون آن، قابل دسترسی در: http:// www.khabaronline.ir

-مثال سایت لاتین:

Swaine, Michel D. and Ashley J. Tallis, (2000), Interpreting China's Grand Strategy, Past, Present, and Future, available at:

http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1121.chap.4

ت-6) مصاحبه‌ها

 در قالب نوع منبعی که مصاحبه در آن چاپ شده است (کتاب، نشریه، روزنامه، سایت) قرار داده شود:

نام و نام خانوادگی مصاحبه شونده (جایگاه حقوقی مصاحبه شونده)، (تاریخ دقیق مصاحبه)، موضوع مصاحبه، نام نشریه، سال انتشار، شماره انتشار.

-مثال مصاحبه مندرج در نشریه:

مصاحبه با دکتر شمس الدین حسینی (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، (10/12/1390)، بودجه سال 1391 کل کشور، فصلنامه تدبیر، سال هفتم، شماره 23.

4-5) گزارشات پژوهشی: در قالب نوع منبعی که مصاحبه در آن چاپ شده است (کتاب، نشریه، روزنامه، سایت) قرار داده شود.

نام خانوادگی، نام شخص یا سازمان تهیه کننده گزارش، (تاریخ انتشار)، عنوان گزارش، نام نشریه، سال انتشار، شماره انتشار.

مثال گزارش پژوهشی مندرج در نشریه:

وزارت دفاع ایالات متحده، (تابستان 1390)، گزارش سالانه، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 33.

5)-نکاتی که نویسندگان محترم مقالات هنگام تهیه وارسال مقاله می‌باید رعایت فرمایند:

5-1) معادل‌های فارسی یا زبان‌های دیگر درپاورقی ذکر گردد.

5-2) فرم تعهدنامه به امضای نویسنده مسئول، تکمیل وبه ضمیمه مقاله ارسال گردد.

5-3) مقاله ارسالی نباید درنشریات فارسی زبان داخل وخارج کشور منتشرشده باشد.

5-4) مقاله نباید به صورت همزمان به سایرنشریات ارسال شده باشد.

5-5) فصلنامه ازنشرمطلب با نام‌های غیرواقعی معذوراست، لذا لازم است تصویر مدرک معتبری که حاکی از هویت واقعی ارسال کننده مقاله است ضمیمه مقاله گردد.

5-6) درجه علمی یا مدرک تحصیلی نویسنده تنها پس از احراز درفصلنامه درج خواهد شد.

5-7) مقالات مستخرجه ازرساله دکتری ویا کارشناسی ارشد، تنها با ارائه تأییدیه استادراهنما پذیرفته خواهد شد.

5-8) فصلنامه درویرایش مقاله‌ها، بدون تغییر درمحتوای آن آزاد است.

5-9) فصلنامه ازپذیرش مقالاتی که ساختار شکلی مورداشاره دراین راهنما را رعایت ننموه باشند معذوراست.

5-10)2 نسخه ازمقاله همراه با فایل Word و PDF(برروی لوح فشرده) به آدرس فصلنامه ارسال گردد.

5-11) مقالات دریافت شده عودت نمی‌گردد.

5-12) مقالاتی که در منابع خودبه شماره‌های گذشته فصلنامه ارجاع دهند در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت.