هدف همایش:

تبیین مطالبات حقوقی- بین‌المللی دفاع مقدس از آمریکا و متحدین اروپایی او (انگلیس، فرانسه، آلمان) و راه‌کارهای احقاق آن